Tuesday, September 27, 2011

Στην Κέρκυρα (πάλι) φτιάξανε Μπουτσούνι...

Πριν δυο μήνες κάνανε Καταστατικό...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Καταστατικό του Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Επωνυμία
Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Σκοποί

• Η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας μέσα από θετικές δράσεις που ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών εξερευνώντας νέους δρόμους με χρήση μονάδων ανταλλαγής στα πρότυπα του διεθνούς συστήματος ανταλλαγών LETS

• Δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης σε τοπική κλίμακα ιδιαίτερα για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά

• Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής με την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων που δίνουν τη δυνατότητα προβολής υπηρεσιών και αγαθών αλλά και καταγραφής ανταλλαγών μεταξύ μελών του δικτύου.

• Ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά.
• Εκπόνηση εργασιών σε συναφή θέματα και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία, με κάθε νόμιμο μέσο, εναλλακτικών οικονομικών πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν και ενισχύουν την κοινότητα.

Μέλη - Νομική μορφή
Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κέρκυρας λειτουργεί ως Ένωση φυσικών και νομικών προσώπων. Μέλος του μπορεί να γίνει κάποιος καταθέτοντας γραπτή αίτηση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του Δικτύου. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Δίκτυο με γραπτή του δήλωση, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.

Έδρα
Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Κέρκυρα.

Οργανωτικά θέματα, διαδικασία αποφάσεων
Ανώτατο όργανο του Δικτύου αποτελεί η γενική συνέλευση των μελών η οποία συνέρχεται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, όπου κάνει τον απολογισμό δράσης τριμήνου και εγκρίνει τις πολιτικές και την στρατηγική για το επόμενο τρίμηνο. Επίσης η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως για σπουδαίο λόγο. Η γενική συνέλευση εκλέγει τη συντονιστική ομάδα, η οποία δεν έχει συγκεκριμένη θητεία, αλλά είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από την γενική συνέλευση. Η συντονιστική ομάδα από τα μέλη της επιλέγει συντονιστή, αν απαιτείται για συγκεκριμένη εργασία, ο οποίος είναι ανακλητός ανά πάσα στιγμή από την ίδια. Η συντονιστική ομάδα έχει πλήρη εξουσιοδότηση για χειρισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτύου και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν απαιτείται. Έχει την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του Δικτύου και εκτελεί τις συναλλαγές του κεντρικού λογαριασμού του δικτύου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τις εργασίες διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς επίσης και για την διαχείριση έργων του δικτύου (π.χ. συλλογική καλλιέργεια γης). Η συντονιστική ομάδα ορίζει υπεύθυνους διαχειριστές συστήματος, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των συναλλαγών του δικτύου.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις της συντονιστικής ομάδας και της γενικής συνέλευσης θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Δικτύου και θα είναι προσβάσιμες. Ανοικτή θα είναι η πρόσβαση όλων των μελών στα προφίλ των άλλων μελών με δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ανταλλαγές μεταξύ των μελών

• Τα μέλη του Δικτύου με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές Αρχές, μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα ΜΠΟΥΚΟΥΝΙ.

• Για κάθε μεταφορά μονάδων ΜΠΟΥΚΟΥΝΙ από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο που πραγματοποιείται στο σύστημα από μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στο internet, απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του δικαιούχου του λογαριασμού με υπογραφή.

• Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά.

• Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα καταγραφής ξεκινούν από το μηδέν. Για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό χρεωστικό όριο 300 ΜΠΟΥΚΟΥΝΙA, το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Επίσης, για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό πιστωτικό όριο 300 ΜΠΟΥΚΟΥΝΙA, το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με λήψη υπηρεσιών ή προϊόντων. Τα όρια αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της συντονιστικής ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά για όλα τα μέλη.

• Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.

• Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό στο μηδέν.

• Τα μέλη του Δικτύου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μηνιαία κίνηση σε ΜΠΟΥΚΟΥΝΙΑ που καταγράφεται στο σύστημα διαχείρισης και αφορά το λογαριασμό του μέλους σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Στη δεύτερη περίπτωση θα υπάρχει αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού σε ΜΠΟΥΚΟΥΝΙΑ που θα καθορίζεται κάθε φορά από τη συντονιστική ομάδα.

Οικονομικά θέματα - συνδρομές
Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Με απόφαση γενικής συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται μικρή μηνιαία χρέωση σε ΜΠΟΥΚΟΥΝΙΑ στους λογαριασμούς για κάλυψη αποκλειστικά λειτουργικών εξόδων του Δικτύου. Για την ώρα η χρέωση είναι 2 ΜΠΟΥΚΟΥΝΙΑ το μήνα.

Όροι συμμετοχής στο Δίκτυο

• Τα μέλη του δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και τη συντονιστική ομάδα του Δικτύου

• Η συντονιστική ομάδα μπορεί να αρνηθεί καταχώρηση αγγελίας προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντι περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους, η συντονιστική ομάδα μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στη συντονιστική ομάδα για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κακόβουλες πράξεις.

• Το Δίκτυο δημοσιεύει αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Δικτύου μεταξύ των μελών του, έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογούν κάθε συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων. Επίσης οι συναλλασσόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την αξία σε ΜΠΟΥΚΟΥΝΙΑ που συμφωνούν μεταξύ τους σε μια συναλλαγή.

• Τα μέλη του δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τις Αρχές που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Η συμμετοχή κάποιου μέλους στο Δίκτυο σε καμιά περίπτωση δεν το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του έναντι των φορολογικών του, ή άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με το νόμο.

• Η συντονιστική ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο.

...και πριν λίγες μέρες και κοινό χωράφι!

ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΙ :Κοινωνικός αγρός και σύστημα ανταλλαγής προϊόντων- υπηρεσιών και εναλλακτικό νόμισμα μαζί!!!
Σεπτεμβρίου 26, 2011 plateiamolaon

Αφήστε τους άλλους να μας κατηγορούν για ουτοπιστές κι’ ελάτε να ζήσουμε ανθρώπινα με Ισότητα , Άμεση Δημοκρατία , Ελευθερία , Αξιοπρέπεια και Σεβασμό στηνΜάνα ΓΗ !

Επισκεφτείτε την σελίδα των Κερκυραίων συναγωνιστών για να πληροφορηθείτε τι ακριβώς κάνουν στο Μπουτσούνι , ή ακόμα καλύτερα πηγαίνετε στο πανέμορφο νησί τους και βιώστε το συμμετέχοντας!

Δεν δουλεύουμε για τον Ε.Ο.Τ. (Επαναστατικός Οργανισμός Τουρισμού).Δεν θέλουμε να σας αποσπάσουμε από τους «κεντρικούς» αγώνες ενάντια στο μνημόνιο και τα χαράτσια που μας επιβάλλει η κυβέρνηση των υπαλληλίσκων του διεθνούς οικονομικού φασισμού!

Το μήνυμα που στέλνουμε στους εαυτούς μας πρώτα , αλλά και σε σας έντιμοι συμ- πολίτες μας, είναι απλό και σαφές :ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ – ΔΡΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ !!!

Μην «ανησυχείτε» δεν σας μιλάμε για «απραγματοποίητες ουτοπίες» , σας μιλάμε για εγχειρήματα τόσο πραγματικά που έχουν γεύση και μυρωδιά! Γεύση χώματος και μυρωδιά από τον ολοκαίνουργιο (αλλά και ξεχασμένα παμπάλαιο…) τρόπο ζωής της ανθρωπότητας!
· Διαβάστε τα παρακάτω λόγια της Ελένης και δείτε πόση αβίαστη χαρά και υγεία αναβλύζουν :

Ελένη Μακροζωνάρη δημοσίευσε στο ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΙ

Τα νέα είναι καταπληκτικά! Μόλις γυρίσαμε απ’ το χωράφι. Έγινε μέσα σε τρεις μόλις ώρες δουλειά που σε έναν θα έπαιρνε βδομάδες!!! Μπήκαμε σε ένα χέρσο χωράφι, το οργώσαμε με το τρακτεράκι, το καθαρίσαμε απ’ τις αγριόριζες, φυτέψαμε, σπείραμε, ποτίσαμε. Στο τέλος δεν πιστεύαμε στα μάτια μας κι εμείς οι ίδιοι πόσα πράγματα είχαμε κάνει μέσα σε μια μέρα. Ήμασταν 12 άτομα και η δουλειά έγινε διασκέδαση. Κάναμε και το καλαμπούρι μας, πειράγματα, γέλια, ήταν σαν να είχαμε πάει εκδρομή, βγάλαμε και φωτογραφίες, τραβήξαμε και βίντεο. Με σωστό σχεδιασμό, καλή διάθεση, όρεξη για δουλειά και πολλά χέρια τα πάντα γίνονται. Συγχαρητήρια σε όλους και καλή συνέχεια!

Δες εδώ πως λειτουργεί ο κεντρικός λογαριασμός και η συλλογική καλλιέργεια γης...

No comments: