Saturday, July 16, 2011

Από την Πνύκα (πρόταση)

Πρόταση για την Αμεσοδημοκρατική Λήψη των ΑποφάσεωνΓενικές Αρχές

Άρθρο 1ο: Οι αποφάσεις χωρίζονται σε Πολιτικές και Συντονιστικές. Οι Πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από το σύνολο του Λαού, ενώ οι Συντονιστικές (ως ελάσσονος σημασίας) από κληρωτά και ανακλητά σώματα.

Άρθρο 2ο: Επειδή μια εξ’ ολοκλήρου Συνελευσιακή δομή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή όλων αυτών που δεν μπορούν αντικειμενικά να παραβρεθούν σε κάθε Συνέλευση, ενώ μια εξ’ ολοκλήρου Διαδικτυακή δομή αποκλείει αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet και είναι πολύ απρόσωπη, προτείνεται ένα Υβριδικό μοντέλο λήψης αποφάσεων: Ηλεκτρονικές Συνελεύσεις στις οποίες μπορείς να παρεβρεθείς είτε φυσικά (διεξάγονται πχ σε πλατείες), είτε ηλεκτρονικά. Όλα τα θέματα προς συζήτηση και απόψεις θα καταχωρούνται είτε on-line είτε μέσω κοινόχρηστων τερματικών (στα οποία θα παρεβρίσκονται βοηθοί των πολιτών) και τα οποία θα ενσωματώνονται με τα on-line.

Χαρακτηριστικά Συνελεύσεων

Άρθρο 3ο: Οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα οριζόντιο, μη ιεραρχικό δίκτυο Ηλεκτρονικών Συνελεύσεων ανά την επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, μακροπρόθεσμα θα δημιουργηθεί μια Τοπική Συνέλευση ανά Δήμο, μια Πανελλήνια Συντονιστική Συνέλευση (με μόνο συντονιστικό χαρακτήρα), καθώς και μια σειρά από Κλαδικές Συνελεύσεις (υγείας, παιδείας κλπ).

Άρθρο 4ο: Οι Κλαδικές Συνελεύσεις δε θα λαμβάνουν αποφάσεις, μόνο θα συζητούν και θα συντονίζουν τις δράσεις του Κινήματος στον τομέα του ενδιαφέροντός τους.

Άρθρο 5ο: Όλες οι πολιτικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από το δίκτυο των Τοπικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 6ο:

Παράγραφος 1η: Θα δημιουργηθεί μια Κεντρική ιστοσελίδα-Πύλη. Σ’ αυτή θα υπάρχουν συνδέσεις για όλες τις Τοπικές και Κλαδικές Συνελεύσεις (forums), ένα αρχείο αποφάσεων, καθώς και αποθηκευμένες πληροφορίες που μπορούν να είναι χρήσιμες για τη λήψη των αποφάσεων (στατιστικά στοιχεία χώρας, Σύνταγμα, νόμοι κλπ).

Παράγραφος 2η: Θα δημιουργηθούν δύο wiki, απευθείας προσβάσιμα από την άνωθεν ορισμένη Κεντρική Ιστοσελίδα.
Το πρώτο wiki θα είναι για ανάπτυξη νόμων και σε αυτό θα έχει ελεύθερη πρόσβαση κάθε Έλληνας πολίτης, με το πραγματικό του όνομα. Σε αυτό θα μπορεί να γράφει, να τροποποιεί και να σχολιάζει ελεύθερα όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Η διεργασία αυτή θα είναι παρόμοια με αυτή της Εκκλησίας του Δήμου . Οι νέες προτάσεις και αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις είτε θα γράφονται απ' ευθείας επάνω από τις παλιές ή θα δημιουργείται μια εξ' ολοκλήρου νέα οργάνωση χρησιμοποιώντας τις ευκολίες του Wiki (αλλαγή δομής, ευκολίες παραπομπών και συνδέσμων κλπ). Η διατήρηση ιστορικού αρχείου και η άρση οποιονδήποτε βανδαλισμών θα διεξάγεται μέσω του history του wiki. Το δεύτερο wiki θα περιέχει το σύνολο της ισχύουσας νομολογίας, θα χρησιμοποιείται για αιτιολόγηση των ενεργειών των Δημοσίων Υπαλλήλων, και θα δημιουργείται από τις διατάξεις και περιεχόμενα του πρώτου wiki, μετά από έγκριση των πολιτών. Περιοδικά ή μετά από απαίτηση των πολιτών, και πάντα εφ' όσον έχει επέλθει σύμπνοια στα υπό ανάπτυξη θέματα, διατάξεις από το πρώτο wiki θα περνάνε από ψήφο σε Ηλεκτρονικές Συνελεύσεις (βλ. άρθρο 2) και θα ενσωματώνονται στο δεύτερο wiki. Η εγκυρότητα θα διασφαλίζεται με την μυστικότητα του κωδικού κάθε πολίτη.Συντονιστική Ομάδα

Άρθρο 7ο: Κάθε Τοπική και Κλαδική Συνέλευση, καθώς και η Πανελλήνια Συντονιστική, θα κληρώνει μια ομάδα εθελοντών, οι οποίοι θα αναλάβουν το συντονισμό της. Οι κληρωτοί αυτοί είναι άμεσα ανακλητοί και η θητεία τους έχει διάρκεια 3 μηνών.

Άρθρο 8ο: Οι Συντονιστικές Ομάδες επιφορτίζονται με την απόφαση για το χρόνο συζήτησης των διάφορων θεμάτων, το χρόνο κατάθεσης Προτάσεων και Τροπολογιών (βλ. παρακάτω), τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντά κάθε πιθανή Πρόταση, καθώς και με την εύρυθμη και Δίκαιη προβολή των Προτάσεων.

Άρθρο 9ο: Η επιλογή των θεμάτων προς συζήτηση γίνεται με δύο τρόπους: Αν τρεις Συντονιστικές Ομάδες ανά την επικράτεια το ζητήσουν, ή αν κάποιος Πολίτης μαζέψει 100 υπογραφές για το θέμα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούν να συζητούνται παρά μέχρι κάποιο ανώτατο όριο θεμάτων.Προτάσεις και Τροπολογίες

Άρθρο 10ο: Για κάθε ανοικτό προκηρυγμένο θέμα ο καθένας μπορεί να καταθέσει στην Συντονιστική του Ομάδα μια πρόταση, η οποία πρέπει να απαντά σε όλα τα ζητήματα του θέματος αυτού.

Άρθρο 11ο: Μετά την κατάθεση μιας Πρότασης, ένα δίκτυο εθελοντών δικηγόρων και νομομαθών θα αναλαμβάνει την παρουσίαση του κειμένου με τον κατάλληλο νομικό τρόπο. Επίσης, αν υπάρχουν αναφορές σε στοιχεία, αυτές θα πρέπει να ορίζονται «βιβλιογραφικά».

Άρθρο 12ο: Μετά το πέρας του χρόνου κατάθεσης Προτάσεων, μπορεί κανείς να καταθέτει αιτούμενες Τροπολογίες σε μια Πρόταση, με την οποία λ.χ. συμφωνεί επί του συνόλου, αλλά ένα άρθρο δεν τον καλύπτει. Επίσης, αν κάποιος καταθέσει μια Πρόταση, η οποία διαφέρει ελάχιστα από κάποια ήδη κατατεθειμένη, τότε η Συντονιστική Ομάδα θα πρέπει να την μετατρέπει σε Τροπολογία.


Περί Ψήφου

Άρθρο 13ο: Θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, στην οποία θα εγγράφεται όποιος θέλει να έχει δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες (για μοναδικότητα της ψήφου). Θα του δίνεται ένα username και ένα password, τα οποία μελλοντικά θα λειτουργούν με σύστημα κρυπτογραφίας για λόγους ασφαλείας.

Άρθρο 14ο: Ο καθένας έχει μια ψήφο για κάθε θέμα προς συζήτηση.

Άρθρο 15ο: Ο καθένας θα μπορεί να ψηφίσει μόνο ηλεκτρονικά, είτε on-line είτε σε κοινόχρηστο τερματικό που θα στήνεται σε κάθε Τοπική Συνέλευση. Το σύστημα δεν θα επιτρέπει να μπορεί κανείς να ψηφίσει δύο φορές για το ίδιο θέμα.


Επιλογή Προτάσεων και Τροπολογιών

Άρθρο 16ο: Μία Πρόταση γίνεται Απόφαση, αν λάβει τουλάχιστον το 50%+1 των συνολικών ψήφων της διαδικασίας. Αν δεν υπάρξει πλειοψηφική Πρόταση, τότε οι δύο επικρατέστερες προκρίνονται σε δεύτερο γύρο.

Άρθρο 17ο: Μια Τροπολογία πάνω σε μια Πρόταση γίνεται αποδεκτή, αν η Πρόταση αυτή επιλεγεί και η Τροπολογία λάβει το 50%+1 των ψήφων των ανθρώπων που στήριξαν αυτή την Πρόταση.

Άρθρο 18ο: Αν μια Πρόταση γίνει Απόφαση, τότε δεν μπορεί να ανακινηθεί ψηφοφορία για το ίδιο θέμα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, για να αλλάξει η Απόφαση για το θέμα αυτό πρέπει να ψηφιστεί από τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό Πολιτών που ψήφισαν την αρχική Πρόταση.

Άρθρο 19ο: Μια Πρόταση δε γίνεται αποδεκτή, αν είναι αντίθετη προς τα Ανθρώπινα και Πολιτικά Δικαιώματα μιας Μειοψηφίας.Εκτέλεση Αποφάσεων

Άρθρο 20ο: Μετά τη λήψη μιας Απόφασης, μπορεί ο καθένας να δηλώσει εθελοντής της Ομάδας Συντονισμού Ειδικού Σκοπού, η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει την απόφαση του Λαού. Μετά την υλοποίηση της Απόφασης η Ομάδα αυτή διαλύεται, αφού πρώτα τα μέλη της λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους στην Τοπική τους Συνέλευση.

Άρθρο 21ο: Αν κάποιος δε λογοδοτήσει για τις πράξεις του ή κριθεί ανέντιμος από την Τοπική του Συνέλευση, τότε παγώνουν τα πολιτικά του δικαιώματα (ψήφος κλπ.) για 6 μήνες.

Άρθρο 1-1-4: Η τήρηση των Διαδικασιών και των Αποφάσεων του Λαού, καθώς και η προάσπιση της Δημοκρατίας, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.


Τέλος Πρότασης για την Αμεσοδημοκρατική Λήψη των Αποφάσεων

No comments: